ഗാന്ധിഭവന് സ്റ്റഡി സെന്ററില് എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു

പത്തനംതിട്ട:- പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്‍ സ്റ്റഡി സെന്ററില്‍ കേന്ദ്ര മാനവശേഷിയുടെ കീഴിലുള്ള നാഷ്ണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പണ്‍ സ്കൂളിംഗ് (NIOS) നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള,