പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ജെന്റർ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുത്തണം; സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്താ ജെറോം

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കലാലയങ്ങളിൽ ജെന്റർ എജ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കും.