യൂണിഫോമിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സൈനികന്‍ മുതിര്‍ന്ന ഓഫീസര്‍ക്ക് വേണ്ടിപോലും കൈയടിക്കരുതെന്ന് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ധല്‍ബീര്‍ സിംഗ്

യൂണിഫോമിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സൈനികന്‍ മുതിര്‍ന്ന ഓഫീസര്‍ക്ക് വേണ്ടിപോലും കൈയടിക്കരുതെന്ന് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ധല്‍ബീര്‍ സിംഗ് ഒരു സൈനികന്‍ യൂണിഫോമിലായിരിക്കുമ്പോള്‍