മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തുടര്‍ച്ചയ്ക്കായി 907 ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവന: തന്‍റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സമ്മതമില്ലാതെയെന്ന് നർത്തകി ഗീതാ ചന്ദ്രൻ

ഈ പ്രചാരണത്തിനായിരുന്നെങ്കില്‍ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി താൻ ഒരിക്കലും സമ്മതം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ഗീതാ ചന്ദ്രൻ.