നമ്മള്‍ ഉള്ളത് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്‍റെ നടുവില്‍; ഇത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല: ഗൌതം ഗംഭീര്‍

ഇന്ത്യ, ഉള്ളിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്‍റെ നടുവിലാണ്. ഈ സമയം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല."