‘തനിക്ക് ഷുഗറുണ്ടെന്ന്’ വിഎസ്, ‘തന്‍റെ കല്യാണം നടത്തിയത് ഞാനാ, കഴിക്കെടോ’ എന്ന് ഗൗരിയമ്മ; വിഎസ് ആ ലഡു മുഴുവൻ കഴിച്ചു

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള രണ്ട് അതികായർ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, അവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും വിപ്ലവമധുരം.