വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച് ഗാര്‍ഫിയുടെ ചലച്ചിത്ര പഠന ക്യാമ്പിന് സമാപനം

പല ക്യാമ്പുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗാര്‍ഫിയുടെ ക്യാമ്പ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നല്‍കിയതെന്ന് ഓരോ അംഗങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായി.