സവിശേഷാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിയമസഭ നിർത്തിവച്ച് ബംഗാൾ ഗവർണർ; രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് തൃണമൂൽ

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 174-ാം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാം വ്യവസ്ഥയിലെ എ സബ് ക്ലോസ് പ്രകാരമാണ് ഗവർണറുടെ ഈ അസാധാരണ ഉത്തരവ്.