കാൻസർ രോഗിയോട് കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരത കാട്ടിയ സബ് രജിസ്ട്രാറെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ

ഭൂമിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവിശ്യങ്ങൾക്ക് ആംബുലൻസിലെത്തിയ കാൻസർ രോഗിയെ മൂന്നാം നിലയിലെ തന്റെ സീറ്റിനടുത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് ദുർവാശിപിടിച്ച സബ് രജിസ്ട്രാർക്ക് മന്ത്രി