സത്യപ്രതിജ്ഞ ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനങൾ അർപ്പിച്ചു 99 രൂപ ഓഫാറുമായി ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫെച്ച് മൊബൈൽ ആപ്പ്

സത്യപ്രതിജ്ഞ ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനങൾ അർപ്പിച്ചു 99 രൂപ ഓഫാറുമായി ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫെച്ച് മൊബൈൽ ആപ്പ്