സൗജന്യ മരുന്നുവിതരണ പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കം

സംസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും മൂന്ന്‌ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളിലും സൗജന്യമായി മരുന്ന്‌ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി. തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി