ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :സർക്കോസിയ്ക്ക് തോൽവി.

പാരീസ്:ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളസ് സർക്കോസിയ്ക്ക് പരാജയം.സോഷ്യലിറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഫ്രാൻസ്വാ ഹോളന്റാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്.ഇന്നലെ നടന്ന