നവജ്യോതി ശ്രീകരുണാകര ഗുരുവിന്റെ ജന്മഗൃഹ സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ചന്ദിരൂരില്‍ നടന്നു

നവജ്യോതി ശ്രീകരുണാകര ഗുരുവിന്റെ ജന്മഗൃഹ സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ചന്ദിരൂരില്‍ നടന്നു. സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഗുരുസ്ഥാനീയ അമൃത