ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ എഫക്ട്; രാജ്യത്ത് ‘ഫോർപ്ലേ’ ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നതിൽ മുന്നിൽ കേരളം

എന്തായാലും സിനിമ കണ്ടശേഷം മലയാളി നേരെ പോയത് ഗൂഗിളിലേക്കാണ്. നിമിഷ സജയൻ പറയുന്ന വാക്കായ 'ഫോർപ്ലേ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം