അസം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ; ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 19 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കിയത് 300 ട്രൈബ്യൂണലുകൾ

ഈ മാസം 31 - മുതൽ 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ അപ്പീൽ നൽകണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.