നിർബ്ബന്ധിത വിവാഹം ബ്രിട്ടനിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാകുന്നു

ലണ്ടൻ:നിർബ്ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാൻ ബ്രിട്ടൺ നിയമം കൊണ്ടു വരുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യക്കാര്‍ക്കിടയിലും അറബ്‌, ഖുര്‍ദിഷ്‌ കുടുംബങ്ങളിലും വധൂവരന്‍മാരുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനെതിരായി