പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗം; ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് അതറിയില്ല: ഇ ശ്രീധരന്‍

ബിജെപി നേടുന്ന സീറ്റുകള്‍ ഒരുപക്ഷെ കേവല ഭൂരിപക്ഷംആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കിങ് മേക്കർ പദവിയിൽ എത്തുന്നതിനു വേണ്ട സീറ്റുകൾ