ദാരിദ്രം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം; ചിത്രം വരച്ച് ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരി അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമ്പാദിച്ചത് 70,000 രൂപ

തന്റെ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അന്യ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 70,000 രൂപ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വരച്ച് ഒന്നിന് 1000 രൂപയ്‍ക്ക് നല്‍കി