എല്ലാ വൻകരകളിലും രോഗമെത്തും, വിമാനയാത്രപോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകും, അമേരിക്കയെ പോലും വെറുതേ വിടില്ല: കൊറോണയെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ച 2018 ലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പത്രവാർത്ത

വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, 2020 പിറന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പ് പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ്....