അഞ്ചല്ല അമ്പത് സിനിമകൾ ഒ ടി ടിയിൽ പോയാലും തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കും: ഫിയോക് പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകുമാർ

കേരളത്തിലുള്ള സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ സമീപകാലത്ത് കാത്തിരുന്നതും ഒരുങ്ങിയതും മരക്കാറിന് വേണ്ടിയല്ല, കുറുപ്പിനു വേണ്ടിയാണ്