താഴേതട്ടിലെ ബന്ധങ്ങൾ കോൺ​ഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു; ഫൈവ് സ്റ്റാർ സംസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ രക്ഷപെടാനാകില്ല: ഗുലാം നബി ആസാദ്

സമൂഹത്തിലെ താഴേതട്ടിലെ ബന്ധങ്ങൾ കോൺ​ഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.