‘വാത്സല്യം‘ പദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾക്ക് പഠന സഹായം

തിരുവനന്തപുരം:ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ അഞ്ചു സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ കേരളാ ചേംബര്‍ ഓഫ്