അജ്ഞാതര്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോര്‍ ഓഫ് ചെയ്തു; മത്സ്യ കൃഷിയിടത്തിൽ 2500 മത്സ്യങ്ങള്‍ ചത്തു

പ്രദേശത്തെ രണ്ട് വലിയ ടാങ്കുകളിലായി വെള്ളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓക്‌സിജന്‍ മോട്ടോര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്ന മത്സ്യകൃഷിയാണിത്.