ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി ഒന്നാംഘട്ടം; റാന്നിയിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞ്‌ വീണ്‌ മരിച്ചു

ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി ഒന്നാംഘട്ടം; റാന്നിയിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞ്‌ വീണ്‌ മരിച്ചു