ഐ സി സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിൻതള്ളപെട്ടു.

ഐ സി സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിൻതള്ളപെട്ടു.ഇംഗ്ലണ്ട്ന് എതിരെ നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ജയിച്ചതോടെ