സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം അടുത്ത ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരെ ഇല്ല :കൌശിക് ബസു

2014 ലെ അടുത്ത ലോക് സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായി സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികോപദേഷ്ടാവ് കൌശിക് ബസുവിന്റെ