ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഫിലിം സിറ്റി ഉടൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ  ഫിലിംസിറ്റി നിർമ്മിക്കുമെന്നു സംസ്‌ഥാന ബഡ്ജറ്റ് അവതരണവേളയിൽ മന്ത്രി കെ എം മാണി പറഞ്ഞു.ഇതിനായി ബജറ്റിൽ