മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മദൻ ലോകുർ ഇനിമുതൽ ഫിജിയിലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി

മദന്‍ ലോകുര്‍ വിരമിച്ച 2018 ഡിസംബര്‍ 31-ന് ന്യായാധിപനായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഫിജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു