അഞ്ചാം മന്ത്രി: ആര്യാടൻ രാജിക്കൊരുങ്ങി

അഞ്ചാം മന്ത്രി പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇനിയും പുകഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല.ഈ പ്രശ്നത്തിനം കാരണം മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് രാജിക്കൊരുങ്ങിയെന്നതാണ് പുതിയ വിവരം.മുസ്ലീം