ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച അഞ്ചുവയസ്സുകാരി ദിയാഫാത്തിമയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരേമനസ്സാലെ സര്‍വ്വീസ് നടത്തിയത് 26 ബസുകള്‍

ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച അഞ്ചുവയസ്സുകാരി ദിയാഫാത്തിമയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരേമനസ്സാലെ ഓടിയത് ഫാറൂകിലെ 26 ബസുകള്‍. മജ്ജ