മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 10,28,891 രൂപ കൂടി സംഭാവന നൽകി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കലാസംഘം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് യുവ കലാകൂട്ടായ്മയുടെ സംഭാവന മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൾച്ചറൽ ഡയറക്ടർ സദാശിവൻ