നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താനുള്ള അവസരം ചോദിച്ച് വാങ്ങി സംവിധായകന്‍ ഫാസില്‍

ചോദിച്ച് വാങ്ങി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി സംവിധായകന്‍ ഫാസില്‍. മുസ്ലീംലീഗിലും സമസ്തയിലും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതുമായി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫാസിലിന്റെ ഈ