കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ പാമ്പിന്‍ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ പാമ്പിന്‍ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി. കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലാവരത്തിലേക്കാണ് സംഭവം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.