മൻമോഹൻസിംഗിന് നൽകിയ വിരുന്നിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടു നിന്നു

പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻസിംഗിന് കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി നൽകിയ വിരുന്നിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടു നിന്നു. സോണിയയുടെ ഡൽഹിയിലെ