ഒരേ ആളെ നാലും അഞ്ചും തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു ചേർത്തു; വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടർമാരെ ചേർത്തെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഒരേ ആളെ നാലും അഞ്ചും തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു ചേർത്തു; വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടർമാരെ ചേർത്തെന്ന ആരോപണവുമായി