ഒഴിഞ്ഞ റെമെഡിസിവര്‍ കുപ്പിയില്‍ പാരസെറ്റാമോള്‍ നിറച്ച് കുത്തിവെപ്പ്; തട്ടിപ്പിനിരയായ രോഗി മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാല് പേര് അറസ്റ്റിൽ

ഒഴിഞ്ഞ റെമെഡിസിവര്‍ കുപ്പിയില്‍ പാരസെറ്റാമോള്‍ നിറച്ച് കുത്തിവെപ്പ്; തട്ടിപ്പിനിരയായ രോഗി മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാല് പേര് അറസ്റ്റിൽ