കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോടെ വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വ്യാജ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്അ നൽകിയ ലാബ് നടത്തിപ്പുകാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോടെ വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വ്യാജ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്അ നൽകിയ ലാബ് നടത്തിപ്പുകാരന്‍