വര്‍ഷങ്ങളായി അലനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടത് 10 ദിവസം മുന്‍പെടുത്ത ചിത്രം

അറസ്റ്റിലായ അലന്‍ ഷൂഹൈബിനെ പത്തുവര്‍ഷമായി നിരീക്ഷിക്കുയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പൊലീസ് അലന്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയുടെ ഫോട്ടോ