അലോപ്പതി ഡോക്ടറെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്ന ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റിൽ; വ്യാജ എംബിബിഎസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ വാൻ റാക്കറ്റ്

അലോപ്പതി ഡോക്ടറെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്ന ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റിൽ; വ്യാജ എംബിബിഎസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ വാൻ റാക്കറ്റ്