സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ ബാറ്റൺ കൊണ്ട് കുത്തി, മാറിടത്തിൽ കടന്ന് പിടിച്ചു: ജാമിയ മിലിയ സർവ്വകലാശാലയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

പൌരത്വഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള ഫെബ്രുവരി 10ന് ജാമിയ നഗറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 45 ജാമിയ മില്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേർക്ക് ഡൽഹി