ഫ്രീബേസിക്ക്‌സ് പദ്ധതി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടെന്ന് ഈജിപ്ത് ഫേസ്ബുക്കിന് നിര്‍േദ്ദശം നല്‍കി

ഫ്രീബേസിക്ക്‌സ് പദ്ധതി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടെന്ന് ഈജിപ്ത് ഫേസ്ബുക്കിന് നിര്‍േദ്ദശം നല്‍കി. ഇന്ത്യയില്‍ ഫ്രീബേസിക്ക്‌സ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി താല്‍ക്കാലിക