ഓണക്കാലത്തെ വ്യാജമദ്യം; തടയാൻ ‘ഓപ്പറേഷന്‍ വിശുദ്ധി’പദ്ധതിയുമായി എക്സൈസ്

ഓണത്തിന് വ്യാപകമായി വ്യാജ മദ്യത്തിന്‍റെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഒഴുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ.