നിത്യഹരിതനായകന്‍ ഓര്‍മ്മയായിട്ട് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട്

മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം നിത്യഹരിത നായകന്‍ പ്രേം നസീര്‍ വിടവാങ്ങിയിട്ടു ഇന്ന് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് തികയുന്നു. 1952-ല്‍ മരുമകള്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ