സമ്പന്നര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫേസ്ബുക്ക്: ഇന്ത്യക്കാരെ ദരിദ്രരെന്നു വിളിച്ച സ്‌നാപ് ചാറ്റ് സിഇഒയ്ക്ക് സുക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ഒളിയമ്പ്

ഇന്ത്യക്കാരെ ദരിദ്രരെന്നു വിളിച്ച സ്‌നാപ് ചാറ്റ് സിഇഒ ഇവാന്‍ സ്പീഗലിന് ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപകന്‍ മാര്‍ക്ക് സുക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ഒളിയമ്പ്. സനാപ്പ് ചാറ്റ്