ഫ്രാൻസിലെ യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് ആസ്ഥാനം താല്‍ക്കാലിക കോവിഡ് 19 പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഉപയോഗിക്കും

ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗികള്‍ക്കായി കിടക്കകളും കൺസൾട്ടേഷനുള്ള സ്ഥലവും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാര്‍ലമെന്‍റ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം