യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് ബ്രിട്ടണ്‍

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്ത് കടന്ന് ബ്രിട്ടണ്‍. ഇതു സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്‍ എല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായി. മൂന്നര