പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവിപേരൂര്‍ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വൈഫൈ പഞ്ചായത്ത്

വൈ ഫൈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തായി പത്തനം തിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവിപേരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത്