45 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുളള, പിറക്കുന്നതിനു മുമ്പേ എന്റോസള്‍ഫാന് ഇരയായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

ഭൂമിയില്‍ പിറന്നു വീഴുന്നതിനു മുമ്പേ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്റെ അമിത ഉപയോഗത്തിന്റെ ഇരയായ ഒരു പിഞ്ച് കുഞ്ഞ് കൂടി മരിച്ചു. 45 ദിവസം