പൊതു പണിമുടക്ക് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് താമസവും സുരക്ഷയും ഒരുക്കി ജനപ്രിയ കളക്ടറുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്

പൊതു പണിമുടക്ക് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് താമസവും സുരക്ഷയും ഒരുക്കി ജനപ്രിയ കളക്ടറുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ല