എന്റിക്ക ലെക്സി കേരളാ തീരം വിട്ടു.

കൊച്ചി: രണ്ട് മത്സ്യ ത്തൊഴിലാളികൾ മരിക്കാനിടയാക്കിയ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന എന്റിക്ക ലെക്സി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കപ്പൽ ഇന്നലെ